Reglement van deelname

Doelstelling

De Stichting Kunst en Onderneming Brabant (KoBra) heeft ten doel het organiseren van bijzondere culturele activiteiten in samenwerking met Theaters Tilburg.

KoBra biedt directies van bedrijven de mogelijkheid om het bevorderen van culturele activiteiten te combineren met relatiemanagement. De deelnemers worden zo in de gelegenheid gesteld om in een culturele omgeving relaties met branchegenoten of andere directies op te bouwen en te verstevigen.

Deelnemers

  • Het bestuur bepaalt welke bedrijven en/of organisaties worden uitgenodigd om aan KoBra deel te nemen.

Het maximaal aantal vaste deelnemers is vastgesteld op 65, maar het bestuur kan hier in overleg van afwijken. Nieuwe aanvragen worden door het bestuur behandeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de spreiding over verschillende branches. Er is een wachtlijst.

  • Het bestuur stelt vast voor welke periode de deelnemers zich verbinden een jaarlijkse bijdrage te betalen en stelt tevens de hoogte daarvan vast.

De deelnemers verbinden zich voor een periode van steeds twee volle kalenderjaren.
Bij beëindiging van de deelname dient men dit uiterlijk 3 maanden voor het einde van het tweede jaar schriftelijk mede te delen aan het secretariaat van de stichting.
De hoogte van de jaarlijks te betalen bijdrage is voor 2021 vastgesteld op:
€ 6.669 excl. BTW.

  • De deelname staat geregistreerd op naam van het bedrijf, vertegenwoordigd door de directeur of één der directieleden. In overleg kan deze vertegenwoordiger zicht laten vervangen door een mede-directielid.

KoBra hecht er aan dat de deelnemende bedrijven en organisaties een actieve en ondernemende rol spelen in het economisch verkeer. Mocht een deelnemer als zodanig niet meer actief zijn, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het bestuur van KoBra te melden, welke melding zal worden behandeld als een opzegging. Indien geen tijdige melding heeft plaatsgevonden en de deelnemer niet meer actief is als hiervoor bedoeld, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van KoBra, zal het bestuur van KoBra, uiterlijk 3 maanden voor het einde van de periode waarvoor de deelnemer zich verbonden heeft, dit aan de deelnemer melden, in welk geval de deelname eindigt aan het einde van de overeengekomen 2-jaarsperiode.

Activiteiten 

Het activiteitenprogramma van KoBra wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Op dit ogenblik voert KoBra een beleid dat is gericht op de volgende activiteiten:

Per seizoen organiseert KoBra een tweetal besloten theater- of concertavonden waarvoor de deelnemers per voorstelling of concert tien toegangsbewijzen voor zichzelf en hun relaties ontvangen. De voorstellingen of concerten worden voorafgegaan of gevolgd door een buffetdiner of een party. Daarnaast worden de activiteiten vaak opgeluisterd door muzikale en/of theatrale acts. 

Het nieuwe business- en theaterseizoen wordt jaarlijks geopend door middel van een diner voor de deelnemers en hun partners. Deze avond wordt opgeluisterd met cultureel en/of muzikaal entertainment.

Jaarlijks organiseert KoBra een culturele reis voor de deelnemers en hun partners. Tot op heden worden deze culturele reizen afwisselend in het binnenland en het buitenland georganiseerd. Daarnaast ontvangen de leden uitnodigingen voor bijzondere culturele activiteiten in en buiten Theaters Tilburg.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Kunst en Onderneming Brabant bestaat tenminste uit drie leden. De leden hebben een zittingsduur van ten hoogste vier jaar en zijn twee maal herbenoembaar. Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur wordt daarin voorzien door de overblijvende bestuursleden.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur heeft het recht een cultureel adviseur te raadplegen.

Het bestuur bestaat uit:
De heer drs. Th. L. N. Weterings, burgemeester van Tilburg, voorzitter
De heer mr. A.W. Klokgieters, fiscaal firmant B.D.O. Accountants & Adviseurs, penningmeester
De heer J.H. Vekemans, Lid Raad van Bestuur GGN Brabant
De heer drs. T.J.E.M. Bogaers, algemeen directeur Vollenhove Olie B.V.
Mevrouw mr. B. Carpay, Daamen de Kort van Tuijl Notarissen
Mevrouw C. Vergouw, directievoorzitter Interpolis
De heer Ing. J.W.J. van den Bersselaar, Jos van den Bersselaar Constructie B.V.

 

Het bestuur heeft de heer R. van Steen, directeur Theaters Tilburg benoemd tot cultureel adviseur.

Management

Het management van KoBra wordt gevoerd door Stichting Theaters Tilburg. Correspondentie kan worden gericht aan Stichting KoBra t.a.v. Jeanet van der Horst,  Postbus 3035, 5003 DA  TILBURG
E-mail: jvanderhorst@theaterstilburg.nl
Telefoon: 013 – 549 03 21
Fax: 013 – 543 09 57